ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Юридические науки
Патронат над дітьми (порівняльний аналіз законодавства України та Республіки Білорусь)
Довгий В. А. 1

1. Национальный университет "Львовская политехника"

Резюме:

Патронат над детьми в Украине и Республике Беларусь является формой устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. К общим чертам правового регулирования этого института следует отнести «квазисемейную» форму воспитания ребенка, согласие ребенка на такое устройство, контроль соответствующих органов за состоянием ребенка в семье, заключение договора. Разница заключается в возмездности услуг патронатного воспитателя, установленного срока пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя, закрепление возраста ребенка, который должен дать согласие на такое устройство.

Ключевые слова: патронат, дети, оставшиеся без попечения родителей


 

ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ)

 

В.А. Довгий, студент 4 курсу

Інститут права та психології

Національний університет «Львівська політехніка»

Науковий керівник: А.О. Дутко,

к.ю.н., доцент, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Однією з форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є патронат. Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин ( ст. 252 СК України [1]). За законодавством Республіки Білорусь патронатне виховання є формою участі громадян у вихованні дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, що перебувають в дитячих інтернатних установах, закладах професійно-технічної, середньої спеціальної, вищої освіти(ст. 174 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю [2]).

За СК України патронатний вихователь - це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі, зараховується на роботу за трудовим договором до бюджетної установи соціального захисту населення за визначенням відповідно місцевої державної адміністрації або місцевої ради. Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Натомість за кодифікованим сімейним законодавством Республіки Білорусь не встановлюється певних вимог до патронатного вихователя, зазначається лише, що опіка, піклування над дітьми-сиротами, дітьми, які залишились без піклування батьків, переданими на патронатне виховання, зберігаються за керівниками дитячих інтернатних установ, закладів професійно-технічної, середньої спеціальної, вищої освіти. Контроль за умовами виховання і утримання дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, переданих на патронатне виховання, здійснюється органами опіки та піклування, дитячими інтернатними закладами, закладами професійно-технічної, середньої спеціальної, вищої освіти. Органи опіки та піклування інформують і консультують громадян про умови патронатного виховання, організовують підбір патронатних вихователів, а також дітей, переданих на патронатного виховання. Обов'язки патронатного вихователя виконуються на безоплатній (підкреслено мною. – В. Д.) основі (ст. 174 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю).

За законодавством обох держав укладається договір про патронат над дитиною. За Кодексом Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю (ст.. 175) «договір патронатного виховання з патронатних вихователем укладає керівник дитячого інтернатного закладу, установи професійно-технічної, середньої спеціальної, вищої освіти з урахуванням висновку управління (відділу) освіти районного, міського виконавчого комітету, місцевої адміністрації району в місті за місцем проживання патронатного вихователя про наявність умов, необхідних для виховання дитини.

Договір патронатного виховання повинен передбачати умови виховання та утримання дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, права і обов'язки патронатного вихователя, керівника дитячого інтернатного закладу, установи професійно-технічної, середньої спеціальної, вищої освіти, термін договору, а також підстави і наслідки припинення такого договору.

Договір патронатного виховання може бути розірваний достроково на прохання патронатного вихователя, а також з ініціативи керівника дитячого інтернатного закладу, установи професійно-технічної, середньої спеціальної, вищої освіти або управління (відділу) освіти районного, міського виконавчого комітету, місцевої адміністрації району в місті за місцем проживання патронатного вихователя, якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків».

Стаття 253 СК України зазначає, що за договором про патронат над дитиною орган опіки та піклування влаштовує дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, в сім’ю патронатного вихователя. Договір про патронат над дитиною укладається в письмовій формі.

Договір про патронат над дитиною припиняється у разі прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до її батьків, інших законних представників, її усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім’ю громадян (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) або до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я, навчального або іншого закладу, а також у разі досягнення дитиною повноліття, смерті дитини чи патронатного вихователя.

Договір про патронат над дитиною може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням органу опіки та піклування, суду у разі невиконання патронатним вихователем своїх обов’язків за договором.

Позитивним моментом правового регулювання патронату над дітьми є закріплення у ст. 176 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю положення, згідно якого за наявності кількох осіб, які бажають взяти на патронатне виховання одну і ту ж дитину, переважне право надається родичам дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, за умови обов'язкового дотримання інтересів цих дітей, а також передача дитини на патронатне виховання здійснюється з урахуванням її бажання. Дитина, яка досягла десяти років, може бути передана на патронатне виховання тільки з її згоди.

Натомість у СК України передбачено наступні умови влаштування дітей: до сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї; термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців; у разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити; загальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати шість місяців (ч. 5, 6 ст.252 СК).

У СК України передбачені права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя та обов’язки патронатного вихователя (статті 254, 255): для влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюється за письмовою згодою її батьків, інших законних представників. У разі якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна згода їхніх батьків. Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюється без згоди батьків, інших законних представників у разі відібрання у них дитини, відсутності відомостей про місце їх перебування, а також за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини. На період перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя. Дитина, влаштована в сім’ю патронатного вихователя, має право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами. Дитина, влаштована в сім’ю патронатного вихователя, має інші права, визначені законодавством.

Патронатний вихователь зобов’язаний:

1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;

2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;

3) співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом опіки та піклування;

4) забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною;

5) сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною.

Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя затверджується Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь відповідно.

Отже, патронат над дітьми в Україні та Республіці Білорусь є формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До спільних рис правового регулювання цього інституту слід віднести «квазісімейну» форму виховання дитини, згоду дитини на таке влаштування, контроль відповідних органів за перебуванням дитини в сім'ї., укладення договору. Різниця полягає в оплатності послуг патронатного вихователя, встановленого терміну перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя, закріплення віку дитини, яка повинна дати згоду на таке влаштування.

Література:

  1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. - Ст.135.

2. Кодекс Республики Беларусьо браке и семье от 9.07.1999 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje/174.htm


Библиографическая ссылка

Довгий В. А. Патронат над дітьми (порівняльний аналіз законодавства України та Республіки Білорусь) // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-69 (дата обращения: 04.12.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 304 | За неделю: 304 | Всего: 304


Комментарии (0)