ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Экономические науки
Вплив П(С)БО 30 «Біологічні активи» на формування облікової політики сільськогосподарських підприємств
Гончарова Д. С. 1

1. Таврический государственный агротехнический университет, г. Мелитополь

Резюме:

Рассмотрены актуальные вопросы влияния П (С) БУ 30 «Биологические активы» на формирование учетной политики сельскохозяйственных предприятий. Предложенные рекомендации по совершенствованию элементов учетной политики.

Ключевые слова: учетная политика, сельскохозяйственные предприятия


 

ВПЛИВ П(С)БО 30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ» НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Гончарова Д. С

Студентка 41ОА

Науковий керівник

Левченко О. П.

К.е.н. доцент кафедри обліку і оподаткування

Таврійський Державний Агротехнологічний Університет

 

Розглянуті актуальні питання впливу П(С)БО 30 «Біологічні активи» на формування облікової політики сільськогосподарських підприємств. Запропоновані рекомендації по вдосконаленню елементів облікової політики.

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин і глобалізація економіки України зумовили необхідність реформування вітчизняного бухгалтерського обліку. Організація обліку сільськогосподарських підприємств базується на загальних правилах та принципах бухгалтерського обліку держави, які закріплено законодавчо. Однак сільськогосподарська діяльність пов’язана з низкою факторів(природних, виробничих, нормативних), які зумовлюють відмінності у веденні обліку. Виокремлення біологічних активів в окрему обліково-аналітичну групу та впровадження принципово нового порядку їх бухгалтерського обліку обумовили необхідність внесення змін в організацію всіх етапів облікового процесу та облікову політику сільськогосподарських підприємств.

Аналіз останніх досліджень. Дану проблему на сторінках періодичних видань широко обговорювали як практики так і науковці. Основними з яких є Огійчук М.Ф., Жук В.М., Кірейцев Г.Г., Сук Л.К., Голова С. Ф., Моссаковський В.Б. та багато інших українських та іноземних вчених, бухгалтерів, аграрників. Із введенням в дію П(С)БО 30 «Біологічні активи» необхідно досліджувати його вплив на організацію бухгалтерського обліку та облікову політику сільськогосподарських підприємств.

Мета статті. Метою статті є обґрунтування необхідності змін в облікову політику у зв’язку із запровадженням галузевого стандарту обліку «Біологічні активи» і надання рекомендацій для забезпечення організації ефективного обліку діяльності сільськогосподарських підприємств та практичного застосування.

Виклад основного матеріалу. Облік є однією із функцій управління, оскільки він забезпечує достовірною інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень, зовнішніх та внутрішніх користувачів. Наказ про облікову політику для підприємства має стати одним з основних документів після законів, постанов, інструкцій та стандартів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку.Облікова політика виступає інструментом бухгалтерського обліку, який розробляється підприємством самостійно, виходячи з чинних нормативно-правових документів. Облікова політика має довгостроковий характер і не підлягає змінам протягом звітного року.

Прийняття положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», розробленого на основі Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство», зумовило необхідність перебудови бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності та її об’єктів – біологічних активів та сільськогосподарської продукції. При цьому, був змінений традиційний підхід в обліку виробництва та оцінки продукції за собівартістю на метод оцінки за справедливою вартістю. Такий підхід обліку діяльності та її результатів за принципом обліку доходів замість обліку витрат, як прийнято в обліковій практиці пострадянських країн, був не сприйнятий практикуючими бухгалтерами та економістами. Тому до цього часу в обліковій політиці сільськогосподарських підприємств питання методології обліку і методики оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції не знайшли свого відображення в контексті застосування норм П(С)БО 30 «Біологічні активи».

Згідно П(С)БО 30, біологічний актив – це тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. Біологічні перетворення – процес якісних і кількісних змін біологічних активів .

До елементів облікової політики сільськогосподарських підприємств відносять необоротні активи, запаси, витрати, план рахунків бухгалтерського обліку,організація внутрішнього обліку і внутрішнього контролю, проведення інвентаризації, біологічні активи. Незважаючи на те, що в самому П(С)БО 30 не має таких елементів облікової політики, які передбачали б вибір методичних підходів,(як наприклад у П(С)БО 7 «Основні засоби», щодо методів нарахування амортизації) його положення стосовно оцінки сільськогосподарської продукції, визначення фінансових результатів мають вплив на ряд складових облікової політики підприємства.

Сьогодні, більшість сільськогосподарських підприємств щодо оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції не додержуються вимог П(С)БО 30 і застосовують планову собівартість з коригуванням в кінці року до рівня фактичної. В наказі про облікову політику підприємство визначає один з передбачених у П(С)БО 7 методів нарахування амортизації на довгострокові біологічні активи рослинництва і тваринництва, які визначені і відображені за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності.

На нашу думку, зміни і доповнення необхідно внести в такі розділи наказу про облікову політику: визначення об’єктів обліку біологічних активів, робочий план рахунків(більш деталізований), методи оцінки біологічних активів, амортизація довгострокових активів,документообіг.

Наприклад, об’єктом бухгалтерського обліку біологічних активів рослинництва можуть бути види сільськогосподарських рослин (зернові, кормові, олійні, ефіроолійні, технічні, прядивні, овочеві, лікарські, квіткові, плодові та ягідні рослини, виноград, картопля тощо), або однорідні групи біологічних активів, які складаються з підвидів сільськогосподарських рослин (озимі та ярі зернові, кісточкові, зерняткові, горіхоплідні тощо), чи окремих культур (ячмінь, кукурудза, соняшник тощо).

Об’єктом бухгалтерського обліку біологічних активів тваринництва можуть бути види тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, птиця, хутрові звірі, сім'ї бджіл тощо) або однорідні групи біологічних активів, які складаються з певних статевовікових (технологічних) груп (корови і бики-плідники основного стада, свині і хряки-плідники основного стада, тварини на вирощуванні та відгодівлі тощо).

Робочий план рахунків сільськогосподарського підприємства має відображати інформацію про всіх об’єктах обліку, а саме: біологічні активи, виробництво, сільськогосподарська продукція, доходи і витрати від первісного визнання та від зміни вартості які обліковуються за справедливою вартістю. Робочий план рахунку має бути додатком до Наказу про облікову політику і затверджується керівником в установленому порядку.

Отже, облікова політика повинна враховувати наявність на підприємстві біологічних активів, порядок їх оцінки при оприбуткуванні та на дату балансу, відображення інформації про них в первинних документах, з метою узагальнення інформації про наявність і рух біологічних активів та сільськогосподарської продукції на бухгалтерських рахунках, а потім і на статтях фінансової звітності.

Таким чином, впровадження П(С)БО 30 та внесення, в зв’язку з цим, змін у деякі нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку потребує внесення змін в облікову політику сільськогосподарських підприємств яку вони відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» визначають самостійно

 

Список використаної літератури

1. Жук В. М. Нові методологічні засади обліку сільськогосподарської діяльності та 182 проблеми практичного застосування П(С)БО 30 «Біологічні активи» / В. М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2006. - № 6. – С. 34 – 42.

2. Коробова Н. «Новий» облік сільськогосподарської діяльності та облікова політи- ка підприємства / Н. Коробова // Облік і фінанси АПК. – 2007. - № 3 - 5. – С. 180 – 183.

3. Кузьмович П.М. Вплив П(С)БО 30 «Біологічні активи» на формування облікової політики сільськогосподарських підприємств / П.М.Кузьмович. – Науковий вісник НУБіП (146).- 2010. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua /portal/chem_biol/nvnau _bbe /2010_146/10kpm.pdf

4. Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України № 291 від 17 груд. 2007 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.minagro.kiev.ua  

5. Облікова політика підприємства. [навч. посіб.] / [Лузан Ю. Я., Гаврилюк В. М., Жук В. М., Волошина О. В. та ін.] ;. під ред.. Ю. Я. Лузан, В. М. Гаврилюк.- 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2009. – 328 с

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затвер- джене наказом Міністерства фінансів України № 790 від 18 лист. 2005 р. [Електронний ресурс] – Міністерство фінансів України. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.


Библиографическая ссылка

Гончарова Д. С. Вплив П(С)БО 30 «Біологічні активи» на формування облікової політики сільськогосподарських підприємств // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-68 (дата обращения: 28.11.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 356 | За неделю: 356 | Всего: 356


Комментарии (0)