ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Экономические науки
Головні аспекти контролю якості аудиторських послуг
Павленко В. А. 1

1. Таврический государственный агротехнологический университет, г. Мелитополь

Резюме:

Украине следует в дальнейшем улучшать систему контроля качества аудиторских услуг. Необходимым условием формирования системы контроля является обеспечение принципов обязательности, независимости, непредвзятости, конфиденциальности, целесообразности, достоверности, объективности и тому подобное.

Ключевые слова: аудит, аудиторские услуги, принципы аудита


 

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

В.О. Павленко,  студент 3 курсу,

 Таврійський державний агротехнологічний університет

Науковий керівник: Л.А.Сахно,

 к.е.н.,доцент кафедри «Обліку і оподаткування» ТДАТУ

 

Удосконалення та розвиток якості аудиторських послуг набуває актуальності, адже пошук покращення способів забезпечення контролю якості має істотне значення для аудиторських організацій, підприємств, суспільних об`єднань аудиторів і державних органів. Невизначеність концептуальної основи, теоретичних та методичних основ контролю якості аудиторських послуг на мікро та макрорівнях, відсутність теоретичних положень щодо реалізації механізму контролю якості аудиту в сучасній економіці спонукає переосмислити основні принципи забезпечення якості аудиторських послуг. Водночас подальший розвиток аудиторської діяльності вимагає вирішення питань, що пов’язані з підвищенням його якісного рівня. Це дозволить зміцнити престиж професії і підвищити ступінь довіри до інформації, що надається аудиторами.

Питаннями контролю якості аудиторських послуг займається велика кількість вітчизняних та зарубіжних вчених: С.А. Табалина, В.Д. Андрєєв, Г. Н. Білоглазова, А. Аренс, С.М. Бичкова, Л.П. Кроливецька,  Дж. Лоббек, В.І. Подольский,     Н.А. Ремизова, В.П. Суйц, В.П. Бондар, Ф.Ф. Бутинець,  Р. Адамс, С.В. Драч, Л.В. Дікань, Н.М. Малюга, О.В. Марчук та багато інших.

Аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці зобов’язані розробити та впровадити в свою практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала обґрунтовану впевненість у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що надаються фірмою, відповідають умовам завдання .

Політика та процедури контролю якості встановлюються фірмою для підвищення внутрішньої культури й розуміння персоналом того, що якість – це головне при наданні аудиторських послуг.

Аудиторська палата України встановила, що для виконання завдань з обов’язкового аудиту, а також завдань з аудиту фінансової звітності державних підприємств і установ аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці, зобов’язані отримати підтвердження Аудиторською палатою України відповідності системи контролю якості аудиторських послуг вимогам Міжнародних стандартів аудиту [3].

Зовнішня перевірка суб’єкта аудиторської діяльності здійснюється з метою отримання обґрунтованої впевненості, що політика і процедури, застосовувані цим суб’єктом при здійсненні контролю якості аудиторських послуг, є відповідними та дотримуються на практиці. Програма зовнішньої перевірки повинна, зокрема, містити такі питання:

– дотримання суб’єктом аудиторської діяльності, що перевіряється, вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо умов здійснення аудиторської діяльності;

– наявність письмового документа з викладеною політикою та процедурами контролю якості, які застосовує суб’єкт аудиторської діяльності, наявність розроблених і прийнятих внутрішньофірмових стандартів, інших внутрішньофірмових документів, які регламентують питання контролю якості;

– дослідження внутрішньофірмових документів системи контролю якості в цілому й вираження думки про її відповідність;

– оцінку дотримання суб’єктом аудиторської діяльності, що перевіряється, етичних вимог;

– оцінку відповідності політики та процедур щодо людських ресурсів, зокрема щодо забезпечення компетентності та професійного розвитку;

– оцінку інших чинників, що впливають на відповідність системи контролю якості.

За порушення норм Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, затверджених АПУ, норм професійної етики аудиторів, рішень АПУ, які регулюють аудиторську діяльність, до аудиторів (аудиторських фірм) рішенням АПУ згідно з чинним законодавством можуть бути застосовані такі стягнення:

– попередження;

– зупинення чинності сертифіката на строк до одного року;

– анулювання сертифіката;

– виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів [1, 2].

Отже, в Україні слід надалі покращувати систему контролю якості аудиторських послуг. Необхідною умовою формування системи контролю є забезпечення принципів обов’язковості, незалежності, неупередженості, конфіденційності, доцільності, достовірності, об’єктивності тощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII // Верховна Рада України. – Офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2. Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг: Затверджено Аудиторською палатою України 26.05.2011 № 231/12 (зі змінами від 30.05.2013 № 271/6)

3. Утенкова К. О. Аудит: навч. посіб. / К. О. Утенкова – К.: Алерта, 2011 – 408 с.


Библиографическая ссылка

Павленко В. А. Головні аспекти контролю якості аудиторських послуг // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-289 (дата обращения: 04.12.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 225 | За неделю: 225 | Всего: 225


Комментарии (0)