ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Экономические науки
Проблемні питання розвитку аудиту в Україні та шляхи їх вирішення
Дикун М. А. 1

1. Таврический государственный агротехнологический университет, г. Мелитопол

Резюме:

Независимый аудит является необходимым элементом функционирования рыночной экономики и залогом эффективной деятельности любого хозяйствующего субъекта. Аудит становится отдельной составляющей инфраструктуры экономики Украины, которая нуждается соответствующего регулирования. Создание оптимальной среды для эффективного развития аудита в Украине позволит повысить конкурентоспособность отечественных фирм; наладить процесс отчетности отдельных предприятий, прозрачность и доступность информационного обеспечения; повысить эффективность в сфере бухгалтерского учета.

Ключевые слова: аудит


 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

 

М.О. Дикун, студентка 3 курсу, Таврійський державний агротехнологічний університет

Науковий керівник: Л.А.Сахно,

 к.е.н.,доцент кафедри «Обліку і оподаткування» ТДАТУ

 

Постановка проблеми. Сучасні умови інтеграції в європейське співтовариство диктують Україні вимоги до активного розвитку аудиторської діяльності. Потреба у гарантії достовірності, об’єктивності та законності фінансової звітності для широкого кола її користувачів зумовила виникнення і подальший розвиток в Україні аудиту як незалежної форми контролю. У той же час становлення аудиторської діяльності на законодавчій основі виокремилась низка проблем, які потребують першочергового розв’язання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку аудиту в Україні, як науки висвітлюються багатьма науковцями, зокрема такими як Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, М.В. Кужельний, Г.М. Давидов, Н.В.Печенюк, В.А. Кузьмін та іншими. Багато з них відмітили, що аудит як наука, вже себе затвердив і за цією наукою буде майбутнє [3].

Мета роботи. Метою дослідження є виявлення факторів основних проблем аудиторської діяльності, визначення необхідних заходів і шляхів їх вирішення, а також виявлення можливих напрямків перспективного розвитку аудиту в Україні.

Основні результати досліджень. Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів [1].

Перехід економіки України на ринкові відносини призвів до радикальних змін в плануванні, обліку та контролю виробничо-господарської діяльності, трансформації системи управління комерційними організаціями. Зовсім іншими стали цілі підприємництва, засоби їх досягнення, економічна основа суспільства. Ринкова економіка диктує нам свої норми, а для розвитку економіки необхідно слідкувати за роботою підприємства. Це і є головна задача і проблема аудиту.

Виходячи з того, що Україна має порівняно невеликий досвід функціонування аудиторської діяльності, існує ціла низка проблемних питань, які потребують якнайшвидшого вирішення, проте разом з тим наша країна має і потужний потенціал та перспективи розвитку незалежного аудиту.

Одною з таких проблем  є  проблема сучасного аудитора та довіри до нього. Питання вибору аудитора - це, по - перше, питання довіри. Тобто перед тим як клієнт вирішить надати інформацію аудитору, він повинен бути впевнений, що у аудитора вистачить сил і можливостей зберегти її в конфіденційності. Це, звичайно, пов'язано з професіоналізмом аудитора і юридичним захистом його діяльності.

Серйозну стурбованість також викликає якість  роботи більшості українських аудиторських фірм. Це питання піднімається не лише користувачами аудиторських послуг і державними органами, а й самими аудиторами, які зацікавлені в стабільному розвитку ринку аудиторських послуг, підвищення престижу аудиторської професії.

Критерієм якості при проведенні аудиту вважається, насамперед, виконання аудиторами вимог МСА. Однак суворе дотримання нормативів пов'язано зі збільшенням трудовитрат аудиторів, збором додаткової інформації,  документуванням  процесу перевірки, розрахунками. Але такі  витрати рідко відшкодовуються замовником.

Досліджуючи сучасні проблеми аудиту Павлєнова К. О. виокремлює такі основні проблемні аспекти надання аудиторських послуг в Україні:

 • значний негативний вплив «тіньового» бізнесу;
 • негативний вплив дослівного перекладу закордонних стандартів і концепцій без врахування особливостей економічного розвитку нашої країни;
 • відсутність типових форм документів з аудиту;
 • громадські професійні організації обліковців не є масовими, тому це стримує процес обговорення та вирішення проблемних питань практики обліку та аудиту [4].

Гуцаленко Л. В. окрім вищезазначених, виділяє ще кілька проблем, що стосуються розвитку аудиту в Україні:

 • недосконалість методичних та теоретичних розробок з аудиторського контролю;
 • брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;
 • недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів;
 • недотримання аудиторами якості аудиторських послуг;
 • відсутність штрафів та покарань за недостовірність звіту аудитора;
 • низька довіра до аудитора;
 • відсутність чіткого механізму формування ціни аудиторських послуг;
 • 8відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту [2] . 

 Шевчук О. та Здирко Н. вважають, що першою і фундаментальною проблемою в аудиті є відсутність чіткого та однозначного термінологічного апарату, який є базою для розуміння сутності аудиту, його місця, завдань та ролі в системі господарського контролю [5].

У силу усіх названих недоліків функціонування системи національного аудиту актуально намітити напрямки та перспективи розвитку цієї галузі. Рішення будь-яких проблем має починатися з державного рівня. Питаннями аудиту на такому рівні займається Аудиторська палата України. Саме їй першочергово мають бути розроблені чіткі вимоги до проведення та якостi аудиторських послуг.

Державне регулювання питань аудиту має велике значення. Адаптуючись до сучасних реалій національної системи аудиту слід, зазначити, що для більш відповідального функціонування аудиторів ( а також аудиторських фірм ) доцільно створити комітет з контролю за роботою таких фірм. Він буде покликаний контролювати якість наданих аудиторами послуг, а також відповідність їх законодавству.

Говорячи про перспективи розвитку якості наданих аудиторських послуг доцільно запропонувати введення державою єдиних цін на такі послуги. Таке рішення буде достатньо ефективним, оскільки фірми опиняться в однаковому становищі, що змусить їх покращувати якість послуг, від яких відповідно буде залежати попит і дохід фірми. Але потрібно відзначити і недоліки такого рішення, зокрема це стосується витрат на утримання і адміністрування самої фірми. Доцільно запровадити певний інтервал цін, який буде залежати від розміру фірми та кількості витрат на її адміністрування.

Також слід зазначити, що ефективним рішенням у вирішенні ряду проблем,   була б розробка наступних перспектив розвитку аудиту в Україні, таких як:

1)     «детінізація» економіки України, відповідно зі зменшенням обсягів «тіньового» бізнесу значення аудиту зростатиме;

2)     розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги шляхом вивчення міжнародного досвіду з цього питання;

3)     підвищення престижу аудиторської професії, надання впевненості у відповідності ціни якості роботи аудитора;

4)     розробка внутрішньо-фірмових методик аудиту, робочої документації;

5)     розробка типових методик аудиторської перевірки у розрізі галузей їх функціонування;

6)     скасування штучно вмонтованих елементів закордонної теорії та практики, які не тільки не мають обґрунтованого змісту, але й суперечать реальним потребам обліковців-практиків;

7)     удосконалення навчальних планів підготовки обліковців у вищих навчальних закладах, адаптувати їх знання до потреб практики реального життя.

Висновок. Таким чином, незалежний аудит є необхідним елементом функціонування ринкової економіки та запорукою ефективної діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта. Слід зазначити, що аудит стає окремою складовою інфраструктури економіки України, яка потребує відповідного регулювання. Приведення в дію всіх перелічених перспектив надасть змогу створити оптимальне середовище для ефективного розвитку аудиту в Україні, зокрема підвищити конкурентоспроможність вітчизняних фірм; налагодити процес звітності окремих підприємств, прозорість і доступність інформаційного забезпечення; підвищити ефективність у сфері бухгалтерського обліку.

 

                                    ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» №140-V (у редакції змін від 14.09.2006 р.).

2. Гуцаленко Л. В. Аудит в Україні: розвиток, про- блеми та шляхи їх вирішення / Л. В. Гупаленко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 20. – С. 97 –101.

3.  Печенюк Н.В., Цебуляк В. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні [сайт  http://intkonf.org/]

4. Павлєнова К. О. Сучасні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні [Електронний ресурс] / Павлєнова К. О. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010 /Economics/48534.doc.htm.

5. Шевчук О. Аудит в України – проблеми та перспективи розвитку / О. Шевчук, Н. Здирко // Економічний аналіз : збірник наукових праць, 2010. – Вип. 6. – С. 530 – 532.


Библиографическая ссылка

Дикун М. А. Проблемні питання розвитку аудиту в Україні та шляхи їх вирішення // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-288 (дата обращения: 04.12.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 354 | За неделю: 354 | Всего: 354


Комментарии (0)