ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Экономические науки
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств харчової промисловості
Шишута Ю. М. 1

1. Национальный университет пищевых технологий, г. Киев

Резюме:

Автор делает вывод, что в дальнейшем внешнеэкономическая деятельность Украины должна быть направлена на поэтапное обоснованное выведение отечественных предприятий на международный уровень, увеличение экспорта, защиту отечественного продавца в соответствии с ситуацией на международном рынке.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экономика Украины


Зовнішньоекономічна діяльність підприємств харчової промисловості

 

Ю. М. Шишута, студентка 4 курсу.

Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ

Науковий керівник: Т.В. Якимчук,

к.е.н., старший викладач, Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ

 

У сучасних економічних умовах зовнішньоекономічна діяльність в Україні є важливим напрямом державної політики, що створює основи для розвитку вигідної торгівлі і сприятливого інвестиційного клімату в країні. Дослідженнями зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості займалися такі вчені, як Б. Борщевський, А. Гайдуцький, С. Дем’яненко, С. Кваш, І. Кириленко, О. Лука, О. Могильний, Б. Пасхавер, П. Саблук, М. Хорунжий, В. Юрчишин та інші.

Зовнішньоекономічна діяльність в харчовій промисловості України має важливе значення для економіки країни як аграрно-промислової держави. Експортна діяльність сприяє розвитку галузей промисловості, створює робочі місця, притік валюти. За рахунок імпорту продуктів та послуг країна вирішує проблему нестачі енергоносіїв, отримує доступ до новітніх машин та устаткування, технологій, широкого переліку споживчих товарів.

Перед підприємствами харчової промисловості в нинішніх умовах їх функціонування постає кілька завдань, які дозволять їм досягти поставлених цілей діяльності:

  • задоволення потреб споживачів продовольчими товарами;
  • стимулювання розвитку сільського господарства;
  • за рахунок продукції харчової промисловості підвищити експортний потенціал України.

Тож, розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості є одним з актуальних завдань на сьогоднішній день. Тому, мета даної роботи – дослідити та охарактеризувати зовнішньоекономічну діяльність підприємств харчової промисловості.

У дослідженні були використані методи аналізу та синтезу, узагальнення, порівняння, а також монографічний метод. Інформаційною базою дослідження виступають роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, статистичні матеріали, законодавчі акти тощо. На основі дослідження літературних джерел були отримані наступні результати.

В Україні проходять зміни в економіці з метою поетапного виведення вітчизняних підприємств на міжнародний рівень та заохочення іноземних підприємств до співпраці з Україною. Робота в цій сфері почалась ще за часів проголошення незалежності України. У 1991 році Україна провела ряд реформ, які значно змінили зовнішньоекономічну діяльність держави та дали більше прав організаціям та підприємствам. Закони у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності змінювались та приймались протягом усього періоду існування держави. Було прийнято Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (1991), "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (1994), "Про міжнародний комерційний арбітраж" (1994), "Про режим іноземного інвестування" (1996), "Про міжнародні договори" (2004), "Про митний тариф" (2014), Митний кодекс України (2012) та ін.

Згідно з Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами [1]. Зовнішньоекономічна діяльність містить в собі роботу підприємств, організацій, галузей, об’єднань, що експортують товари та послуги або користуються імпортними, а також проводять інші види ЗЕД.

Україна є доволі відкритою країною, тісно інтегрованою в світову економіку, а після вступу у Світову організацію торгівлі (СОТ) у 2008 році, фактично стала повноцінним гравцем на світовому ринку. Експортний потенціал нашої країни формується, насамперед, за рахунок продукції харчової промисловості, яка є важливою галуззю народного господарства України. Вона спроможна задовольнити харчовими продуктами внутрішній споживчий ринок і має значний експортний потенціал. Внаслідок змін в політичній сфері країни та через конфлікт на Сході України відбувається поступова переорієнтація на європейський ринок.

Це дозволяє підприємствам харчової промисловості знайти партнерів серед іноземних фірм, та, як наслідок, використовувати новітні технології, закуповувати обладнання та сировину та випускати на ринок продукцію європейського рівня.

На зовнішніх ринках України продукція харчової промисловості має конкурентоспроможні галузі. В перше чергу, це олійно-жировий комплекс, виробництво тютюнових виробів. Також конкурентними варто вважати кондитерську, пивну, безалкогольну, лікеро-горілчану та соледобувну промисловості.

Про активну позицію підприємств харчової промисловості у сфері ЗЕД свідчать статистичні дані. Експорт товарів з України у 2015 році до 2014 року збільшився на 70,7% - до 38,135 мільярда доларів, з них харчова галузь займає 38,3% - 14,564 мільярди доларів. У структурі галузі найбільша частка йде на продукти рослинного походження – 20, 9%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 8,7%, готові харчові продукти – 6,5% та живі тварини; продукти тваринного походження – 2,2%. [2].

Експорт продукції протягом січня-листопада 2015 року згідно зі статистичними даними склав 13 029 326,1 тис. дол. США, що складає 37,74% загального обсягу експорту, тоді як імпорт – 3 118 353,6, що складає 9.09% загального обсягу імпорту. Товарна структура зовнішньої торгівлі по харчовій промисловості за січень-листопад 2015 року свідчить, що Україна експортує, як і раніше, найбільше продуктів рослинного походження – 20,8% усього експорту, найменше – продуктів тваринного походження – 2,2% експорту. Щодо імпорту, то перше місце серед продуктів харчування посідають готові харчові продукти – 2,2% усього імпорту, найменше ж ми імпортуємо жири та олії тваринного або рослинного походження – 0,5% [2].

Щодо індексів промислової продукції виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, то за 2013-2015 роки видно, що індекс знизився (з 95,0 % у 2013 році до 89,3 % у 2015 році), і у 2015 році в порівнянні з попереднім 2014 р. індекс впав на 13,2 %, що є негативним моментом для промисловості України [2].

Отже, підвищується частка експорту продукції підприємств харчової промисловості. В подальшому зовнішньоекономічна діяльність України повинна бути спрямована на поетапного обґрунтоване виведення вітчизняних підприємств на міжнародний рівень, збільшення експорту, захист вітчизняного продавця відповідно до ситуації на міжнародному ринку.

Література
  1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: (офіц. текст: за станом на 6 квітня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12
  2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Библиографическая ссылка

Шишута Ю. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств харчової промисловості // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-274 (дата обращения: 28.11.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 256 | За неделю: 256 | Всего: 256


Комментарии (0)