ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Юридические науки
Особливості усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей за законодавством України
Канарський В. Р. 1

1. Национальный Университет «Львовская политехника», Институт права и психологии

Резюме:

В статье рассматриваются особенности порядка усыновления и контроля за соблюдением прав усыновленных детей по действующему законодательству Украины

Ключевые слова: порядок усыновления, контроль за соблюдением прав усыновленных детей, семейное право Украины


 

ОСОБЛИВОСТІ УСИНОВЛЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ УСИНОВЛЕНИХ ДІТЕЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

 

В. Р. Канарський, студент 4 курсу

Інститут права та психології

НУ «Львівська політехніка»

Науковий керівник: М. І. Тарнавська,

к. ю. н., ІНПП НУ «Львівська політехніка»

                               

Україна є правовою державою, яка гарантує захист і реалізацію основоположних прав і свобод людини, її соціальну захищеність. Особливої уваги та актуальності у звязку з цим набувають належна охорона і захист інтересів дітей.

Усиновлення є складною правовою конструкцією, її специфічність полягає у тому, що питання усиновлення включає в себе і психологічні моменти,  адже мова йде з одного боку про майбутнє дитини, її адаптацію, а з іншого, - про розуміння усиновлювачпми майбутніх складностей щодо виховання дитини, взаєморозуміння її з новими членами сім’ї тощо [1, с 8].

Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, в консульській установі або дипломатичному представництві України.

Заявником може бути особа, яка бажає усиновити дитину, подання заяви про усиновлення дитини через представника не допускається (ч. 1 ст. 223 СК України [2]).

У Сімейному кодексі не встановлено максимального віку повнолітньої особи, яка може бути усиновлена, однак визначено мінімальну різницю у віці між нею та усиновлювачем – не менше вісімнадцяти років.

Слід розуміти для усиновлення дитини, батьками якої є неповнолітні особи, потрібна згода їх самих, а також їхніх батьків незалежно від часу, протягом якого неповнолітні батьки не проживали з дитиною [3].
Усиновлення без згоди батьків або родичів дітей, підкинутих чи знайдених під час стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин, що загрожували цим особам смертю або давали підставу припускати їх загибель, можливе за відсутності у місці їх постійного проживання відомостей про місце їх перебування протягом трьох років. На період до закінчення цього терміну над дитиною може бути встановлено опіку, піклування або застосовано щодо неї іншу форму влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
Здійснення контролю за дотриманням прав усиновлених дітей відіграє велике значення, та здійснюється насамперед в інтересах усиновленої дитини [5, с. 72].
Суд, який прийняв рішення про усиновлення дитини, видає службі у справах дітей засвідчене в установленому порядку рішення про усиновлення дитини. У разі усиновлення дитини громадянином України рішення видається у трьох примірниках, іноземцями або громадянами України, які проживають за межами України, - у чотирьох примірниках [4].
Служба у справах дітей протягом п'яти днів після набрання чинності рішенням суду про усиновлення дитини надсилає засвідчену в установленому порядку копію такого рішення:
1.) до служби у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі - для здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини.
2.)до служби у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку, - для зняття дитини з місцевого обліку;
3.)до Міністерства соціальної політики у разі усиновлення громадянами України, які проживають за її межами, або іноземцями (рішення надсилається у двох примірниках) - для зняття з обліку дитини, кандидатів в усиновлювачі та подання рішення суду до МЗС. Рішення про усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя до Міністерства соціальної політики не надсилається.
Консульська установа чи дипломатичне представництво України в разі усиновлення дитини - громадянина України, яка проживає за межами України, протягом 20 робочих днів від дня набрання чинності рішенням про усиновлення надсилає до МЗС засвідчену в установленому порядку копію рішення для подання Міністерству соціальної політики.
Служба у справах дітей за місцем взяття дитини на місцевий облік протягом п'яти робочих днів після надходження рішення суду про усиновлення дитини знімає дитину з обліку, про що заносяться відомості до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та до Єдиного банку даних.
На підставі повідомлення служби у справах дітей про усиновлення дитини, рішення суду, консульської установи чи дипломатичного представництва України про усиновлення дитини Міністерство соціальної політики:
1.)знімає дитину з централізованого обліку, про що заносяться відомості до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені;
2.)знімає іноземців та громадян України, які проживають за її межами, з обліку кандидатів в усиновлювачі, про що заносяться відомості до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та до Єдиного банку даних.
Міністерство соціальної політики веде електронний реєстр дітей, усиновлених громадянами України, які проживають за межами України, та іноземцями, за формою, що затверджується Міністреством соціальної політики.
Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які проживають на території України, здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітьми вісімнадцяти років.
Облік усиновлених дітей, які проживають за межами України, та нагляд за дотриманням їх прав здійснюють консульські установи та дипломатичні представництва України за дорученням МЗС до досягнення дітьми вісімнадцяти років.

У разі усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини не проводиться.

Служба у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряє умови її проживання та виховання, а в подальшому - один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років.

Перевірка проводиться із збереженням таємниці усиновлення. За результатами перевірки складається звіт, в якому зазначаються відомості про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині. Форма звіту про умови проживання та виховання усиновленої дитини, вимоги до його складення встановлюються Міністерством соціальної політики.

Звіти зберігаються службою у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів протягом трьох років після досягнення дитиною вісімнадцяти років, після чого знищуються із складенням відповідного акта.

У разі виявлення фактів порушення прав дитини служба у справах дітей протягом місяця вживає заходів щодо їх усунення.

Якщо протягом місяця не вдається усунути причини, що призводять до порушення прав дитини, районна, районна у м. Києві держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради за клопотанням служби у справах дітей звертається до суду з позовом про скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним або позбавлення усиновлювачів батьківських прав [4].

Під час взяття на консульський облік усиновленої дитини відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України надають усиновлювачам зразок звіту про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини, який подається усиновлювачами, і графік подання звітів усиновлювачами до досягнення дитиною вісімнадцяти років.

Консульська установа чи дипломатичне представництво України аналізує дані звіти усиновлювачів про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини і щороку до 1 лютого надсилає МЗС інформацію про здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України.

У разі коли не вдається усунути причини, що призводять до порушення прав дитини, консульська установа чи дипломатичне представництво України за місцем проживання усиновленої дитини в межах своїх повноважень сприяє вирішенню питання про скасування усиновлення або визнання його недійсним [4].

Якщо взяти до уваги кількісні показники, щодо усиновлення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за 2011-2015 роки, то спостерігається невеликі відхилення показників усиновлення дітей громадянами України та іноземними громадянами:
Усиновлено громадянами України сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
<>1.)2.)3.)4.)5.)6.)ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Волинець Л., Бутчер Дж. Усиновлення крок за кроком: усвідомлене батьківство // Л. Волинець, Дж. Бутчер. – К., 2011. – 60 с.   

2.Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22, ст. 135.

3. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» №3 від 30 березня 2007 року // Вісник Верховного суду України. – 2007. – № 5. – С. 7.

4. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» №905 від 08 жовтня 2008 року // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 11.

5. Косенко Н. П. Умови здійснення усиновлення в Україні / Н. П. Косенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 67-74.

6.[Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category%3Bjsessionid=995868A9B59C8743E652641B9FEB0504.app1?cat_id=159872

 


Библиографическая ссылка

Канарський В. Р. Особливості усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей за законодавством України // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-207 (дата обращения: 04.12.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 213 | За неделю: 213 | Всего: 213


Комментарии (0)