ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Юридические науки
Де-які питання міжнародно-правової регламентації надзвичайної морської події
Великсар Д. В. 1

1. Национальный университет «Одесская морская академия»

Резюме:

Опираясь на прроведенный анализ определений морских событий, на выявленное отсутствие четко сформулированных дефиниций, которые бы их характеризовали, на отсутствие единых условий для их классификации, автор делает вывод о необходимости создания единой унифицированной системы понятий и их дефиниций в отрасли чрезвычайных морских событий.

Ключевые слова: чрезвычайные морские события, международное морское право


 ДЕ-ЯКІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ  НАДЗВИЧАЙНОЇ МОРСЬКОЇ ПОДІЇ

 

Веліксар Д. В., студент 5 курсу ФМПМ НУ ОМА

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, зав. кафедрою «Морського права» Савич О.С.

 

 

Під час обговорення будь-якого питання необхідним є чітке розуміння понять, якими доводиться оперувати. Для морських юристів надзвичайно важливою є здатність оперувати чіткими термінами та їх визначеннями в галузі надзвичайних морських подій.

Оперувати єдиними визначеннями видів морських подій, означає досягати одноманітного розуміння усіма особами, залученими в знову виниклі або такі, що змінилися правовідносини, суті і змісту цих подій. Відсутність підстав для різного тлумачення того або іншого положення полегшує  вирішення  питань, що виникли  внаслідок  морських  подій. [4]

З цього випливає необхідність узагальнення та створення єдиних визначень понять у сфері надзвичайних подій на морі, які б дозволили створити уніфіковану систему класифікації морських подій, накопичення і узагальнення матеріалів для розробки заходів по запобіганню аварійності на морському транспорті, ведення оптимальної статистики як самих видів надзвичайних подій, так і їх причин і наслідків.

Розглядаючи поняття «морська подія» в термінологічному аспекті, необхідно визнати, що єдиного уніфікованого визначення цього поняття  в міжнародному морському праві не існує. З цього випливає необхідність узагальнення та створення термінологічної бази у сфері надзвичайних подій на морі, які б дозволили створити уніфіковану систему класифікації морських подій, їх причин і наслідків.

У Конвенції щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою 1969 року, вперше було встановлено, що термін  «морська аварія» означає  зіткнення  суден,  посадку  на мілину чи інший морський інцидент або іншу подію на борту судна чи поза ним,  в  результаті  яких  завдається  матеріальна  шкода або створюється реальна  загроза завдання матеріальної шкоди судну чи вантажу. Аналогічне визначення міститься у Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Згідно Міжнародного кодексу проведення розслідувань аварій та інцидентів на морі 1997 року, «морська аварія» означає подію, наслідками якої стали:

- загибель людини, нанесення їй тяжких тілесних ушкоджень, або зникнення людини з судна, які трапились в результаті експлуатації судна,  або у зв’язку з нею;

- загибель або залишення судна;

- нанесення матеріальної шкоди судну;

- посадка на мілину, втрата керування судном, або участь судна у зіткненні;

- матеріальні збитки, спричинені в результаті експлуатації судна, або у зв’язку з нею;

- шкода нанесена навколишньому середовищу в результаті пошкодження судна в результаті експлуатації, або у зв’язку з нею.

Ще одне визначення поняття «морської аварії» міститься у Найробійській міжнародній конвенції про видалення затонулих суден 2007 року і  означає  зіткнення  суден,  посадку  на мілину,  інший навігаційний інцидент або іншу подію на борту судна  чи за бортом,  які стали причиною матеріальної шкоди чи  неминучої загрози матеріальної школи для судна або його вантажу.

Розглянемо визначення цього поняття, яке було запропоновано вченим О.В.Сидоренко, який вперше у вітчизняній юридичній літературі зробив спробу системного аналізу надзвичайних морських подій. Отже, «морська подія» – це юридичний факт аварійного або неаварійного характеру, що порушив звичайний порядок на борту судна або поза ним під час плавання або на стоянці, в результаті якого кому-небудь спричинено особисту шкоду або матеріальний збиток і який через закон або міжнародну угоду викликає наслідки, тобто призводить до виникнення, зміни або припинення правовідносин. [4, с. 25]

Вивчаючи наповнення поняття «морська подія», робимо висновок, що воно складається з родових (загальних) термінів, які можливо використовувати у разі багатьох надзвичайних ситуацій, та приватних термінів, якими характеризують більш конкретний інцидент.

У міжнародних угодах з питань торговельного мореплавства в якості родового використовуються наступні терміни:

- аварія, морська аварія – Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, що призводять до забруднення нафтою  1969 р.;

- інцидент – Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за збиток від забруднення нафтою 1969 р.;

- аварія  – Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р.; 

- інцидент – Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за збиток від забруднення бункерним паливом 2001р.;

- подія, морська аварія – Конвенція ООН з морського права 1982 р.;

- аварія  – Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р.;

- подія – Конвенція про обмеження відповідальності стосовно морських вимог 1976 р., з поправками 1996 р.;

- морська аварія,  інцидент, серйозна аварія – Кодекс по розслідуванню морських аварій і інцидентів, ІМО, 1997 р.;

- морська аварія – Найробійська конвенція про видалення затонулих суден 2007 р.

Приватні «аварійні» терміни застосовуються в багатьох міжнародних конвенціях і угодах стосовно предмета регулювання цих договорів:

- забруднення морського середовища - Конвенція ООН з морського права 1982 р.;

- забруднення морського середовища, незаконне поховання відходів – Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992 р.;

- шкода навколишньому середовищу,  рятувальна операція – Міжнародна конвенція про рятування 1989 р.;

- зіткнення судна – Конвенція про міжнародні правила запобігання зіткненню суден 1910 р.;

- затонуле судно – Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 р.;

- збитки від забруднення – Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за збиток від забруднення бункерним паливом 2001р.;

- незаконний обіг відходів – Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням 1989 р.

Необхідно констатувати, що нині єдиних і повних визначень окремих термінів морських подій  в міжнародному морському праві немає. У міжнародних угодах,  що стосуються в тому або іншому аспекті морських подій, застосовуються лише терміни, що вказують на окремі морські події, що відповідають предмету регулювання цього договору. Їх дефініції не наводяться, не розкриваються внутрішні властивості і зв'язки, внутрішня природа елементів цих подій.

Спираючись на проаналізовані вище визначення морських подій, на виявлену відсутність чітко сформульованих дефініцій, які б їх характеризували, на відсутність єдиних умов для їх класифікації, приходимо до висновку про необхідність створення єдиної уніфікованої системи термінів та їх дефініцій у галузі надзвичайних морських подій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, що призводять до забруднення нафтою  1969 р. : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України / Законодавство України / Міжнародні документи / Міжнародна морська організація. – Режим доступу до док. : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_049.

2.  Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 року: [Електронний ресурс] / Верховна Рада України / Законодавство України / Міжнародні документи / Міжнародна морська організація.  – Режим доступу до док. : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896_046.

3. Международный кодекс проведения расследований аварий и инциндентов на море – Code for investigation of marine casualties and incidents. – СПб.: ЦНИИМФ, 1998. – 112 с.

4. Сидоренко А. В. Чрезвычайные морские происшествия / А. В. Сидоренко. — О. : Латстар, 2001. – 400 с.


Библиографическая ссылка

Великсар Д. В. Де-які питання міжнародно-правової регламентації надзвичайної морської події // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-205 (дата обращения: 24.11.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 240 | За неделю: 240 | Всего: 240


Комментарии (0)