ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Юридические науки
Особливості оскарження невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань
Мерцалов М.Ю. 1

1. Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара

Резюме:

Целесообразно внести изменения в УПК Украины относительно возможности обеспечения обжалования в апелляционном и кассационном порядке постановления следственного судьи на рассмотрения жалобы на бездеятельность следователя или прокурора в целях защиты конституционных прав.

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, уголовное процессуальное законодательство Украины


ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ НЕВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

М.Ю. Мерцалов, студент 4 курсу,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Науковий керівник: Н.А. Галабурда,
к.ю.н., доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

 

На сьогоднішній час, у зв’язку з високим відсотком корупції та кругової поруки в правоохоронних, судових органах та органах юстиції в Україні, багата кількість осіб уникають покарання за вчинення злочину, ще на етапі повідомлення про кримінальні правопорушення.

Здебільшого, це стосується тих злочинів, які стоять на межі визначення спричиненої шкоди (зокрема нематеріальної) як кримінально караної. Працівники чергової частини, при надходженні до них заяв про вчинення кримінального правопорушення, направляють їх начальнику органу поліції для розгляду її в порядку Закону України «Про звернення громадян» або Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо така заява не містить відомостей, що вказують на вчинення злочину, що передбачено пунктом 5 розділу 3 Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2015 № 1377. [4]

Часто, заяви про вчинення злочину розглядаються і прокурором в порядку Закону України «Про звернення громадян», у випадку не виявлення ним в тексті заяви відомостей, які б вказували на кримінальне правопорушення.

Саме можливість різного трактування формулювання «відомості, які вказують на кримінальне правопорушення» є таким фактором, що блокує початок відкриття кримінального провадження та початок досудового розслідування. Кримінальним кодексом України передбачена численна кількість діянь, які стають кримінально караними тільки за наявності значної шкоди. Працівники чергової частини, начальник органу поліції, слідчий або прокурор часто визначають рівень шкоди за власним переконанням, проте, для визначення розміру шкоди необхідно здійснити слідчі дії, які можна проводити тільки під час досудового розслідування після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР). [4]

Проаналізувавши заяву про вчинення злочину та не виявивши інформації, яка вказує на кримінальне правопорушення, слідчий або прокурор застосовують Закон України «Про звернення громадян» та зазначають про відмову у відкритті кримінального провадження.

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) частиною 1 статті 303 передбачає оскарження бездіяльності слідчого, прокурора з приводу невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. [2]

Проте в теорії, відповідь на заяву про скоєння кримінального правопорушення, не може при її розгляді відповідно до норм ЗУ «Про звернення громадян» в подальшому оскаржуватися в порядку кримінального процесу, оскільки звернення громадян в порядку цього Закону до слідчого або прокурора – є сферою публічних відносин фізичної особи та державного суб’єкта, які підвідомчі адміністративним судам України. Також, стаття 12 Закону України «Про звернення громадян» зазначає, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним законодавством. [3]

Крім того, Глава 26, параграф 1 цієї глави та стаття 303 КПК України, в своїх назвах містять формулювання, яким визначено, що оскарження бездіяльності органів досудового розслідування (слідчого) або прокурора, у вигляді невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, здійснюється під час досудового розслідування. [2]

Проте дана норма конкурує з положенням частини 2 статті 214 КПК України, де зазначено, що досудове розслідування розпочинається тільки після внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення. [2]

Тому, з теоретичної точки зору, оскаржити бездіяльність слідчого або прокурора неможливо – складається замкнуте коло: оскарження можна здійснити на етапі досудового розслідування – ст. 303 КПК, досудове розслідування починається після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР – ст. 214 КПК, а слідчий чи прокурор не вносять відомості до ЄРДР (бездіяльність), що потребує оскарженню, відповідно до норм КПК – ст. 303 КПК.

На сьогоднішній час практика склалася таким чином, що судова система оминає необхідність початку досудового розслідування для розгляду скарг на бездіяльність слідчого або прокурора з приводу невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Це є виправданою мірою, оскільки КУ статтею 55 гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб. А, відповідно до статті 8 КУ, норми Конституції України є нормами прямої дії. [1]

Проте ще однією перепоною для захисту конституційних прав, свобод та інтересів людини та виконання завдань кримінального процесу є неможливість оскарження ухвали слідчого судді за результатом розгляду скарги на бездіяльність слідчого або прокурора з приводу невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР в апеляційній та касаційній інстанціях.

Частиною 3 статті 307 КПК України визначено, що ухвала слідчого судді з розгляду скарги на бездіяльність слідчого або прокурора не може оскаржуватися до апеляційної інстанції, і статтею 309 КПК визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку до якого не належить ухвала про розгляд скарги на невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, а, відповідно до статті 424 КПК, в касаційному порядку підлягають оскарженню ухвали суду першої інстанції, що переглядалися апеляційною інстанцією, а також ухвали апеляційних судів. [2]

Аналогічна позиція викладена в ухвалі Колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 березня 2016 року, якою зазначається, що зважаючи на зміст статей 307, 309, 399 КПК України, підстав вважати, що ухвала апеляційного суду, якою відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді щодо невнесення відомостей до ЄРДР, може бути переглянута в касаційному порядку не вбачається.

Так, серед основних засад судочинства, відповідно до статті 129 КУ, є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Відсутність в переліку ухвал, які можуть оскаржуватися в апеляційному порядку, ухвали про бездіяльність і є випадком, встановленим законом. Тому практично ця норма є конституційною. Проте Конституцією гарантуються і захист прав, свобод та інтересів людини від незаконних посягань, зокрема права на життя, здоров’я, приватну власність, особисте життя, недоторканість та інші права. І здійснити цей захист в повній мірі може тільки суд, а у випадку відмови судом першої інстанції – суд апеляційної, в подальшому – касаційної інстанції.

Тому, доцільно провести зміни в Кримінальному процесуальному кодексі України стосовно можливості забезпечення оскарження в апеляційному та касаційному порядку ухвали слідчого судді з розгляду скарги на бездіяльність слідчого або прокурора за для захисту конституційних прав.

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВРв тлумачення від 15.03.2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651 в ред. від 28.02.2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

3. Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР в ред. від 01.01.2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр.

4. Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події від 06.11.2015 № 1377 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15.


Библиографическая ссылка

Мерцалов М.Ю. Особливості оскарження невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-198 (дата обращения: 04.12.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 251 | За неделю: 251 | Всего: 251


Комментарии (0)