ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Экономические науки
Ефективність діяльності як економічна категорія
Дащенко С.В. 1

1. Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, коледж экономики и социальной работы

Резюме:

Категория "эффективность" не является синонимом "результативности" в связи с некоторыми особенностями оценки показателей. Категорию "эффективность" следует понимать как соотношение полученного результата к затратам на достижение данного эффекта (результата). Эффективность измеряется на любом управленческом уровне, в зависимости от уровня введенного мероприятия. Категорию "результативность" следует понимать как степень получения запланированного результата (с пометкой: получено, не получено, на сколько процентов), как на локальном уровне (например, повышение производительности труда отдельного подразделения предприятия), так и на уровне предприятия (например, увеличение прибыльности производства).

Ключевые слова: результативность, эффективность


 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

 

С.В. Дащенко, студентка 3 курсу

коледжу економіки та соціальної роботи

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Науковий керівник Захарченко Н.В.

к.е.н., ст.викладач

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

м. Одеса, Україна

 

 

Питання результативності і ефективності підприємства в ринкових умовах господарювання займає центральне місце в конкурентній боротьбі за споживача, який обирає більш якісні, надійні, сучасні, технологічні товари чи послуги за адекватною ціною, чим створює можливість стабільного існування підприємства. З одного боку, результативне і ефективне підприємство спроможне задовольнити попит на товари і послуги, з іншого боку, тільки в разі задоволення достатнього для підприємства рівня попиту на товари і послуги, воно отримує можливість забезпечити ефективність і результативність виробництва. Чітке розуміння економічної природи і механізмів утворення результативності і ефективності виробничого процесу є інструментом забезпечення успішної діяльності підприємства, що робить актуальним уточнення економічної природи цих понять.

Питання визначення результативності і ефективності діяльності підприємства досить широко розглядається в працях багатьох вчених: Друкера П.;  Мескона М.Х.; Альберта М.; Хедоурі Ф.; Косянчук  Т.Ф.; Галкіної Ю.Г.; Габора С.С.;  Дарміць Р.З.; Кузьміна О.Є.;   Мочерного С.В. та інш. Однак, всі дискусії зводяться до того, щоб визначити сутність та вид  результативності і економічної ефективності в залежності від того, які характеристики обрано ключовими. Різні дефініції та суперечливі тлумачення цих економічних категорій поки ще не мають остаточного вигляду, потребують уточнення і розгляду на прикладах гіпотетичної діяльності підприємств.

Метою даної роботи є визначення ефективності діяльності підприємства як економічної категорії.

На сьогоднішній день категорія «ефективність діяльності» має багато різних тлумачень як серед зарубіжних, так і серед вітчизняних вчених, оскільки ефективність виробництва є складним процесом, в якому багато моментів, які притаманні лише окремому підприємству. Даний процес пов'язаний з випуском продукції, і, отже, з використанням багатьох ресурсів, які є обмеженими. На цьому моменті виникає нестиковка: основна мета діяльності будь-якого суб’єкту господарської діяльності — максимізація результату діяльності в умовах обмеженої кількості ресурсів та їх високої вартості. Оскільки ресурси, більшою мірою, вичерпні, слід зменшувати їх витрати. Але неможливо досягти високих результатів діяльності при тотальному зменшенні використання усіх видів ресурсів. Тому основним завданням для отримання позитивного результату діяльності (ефекту) є оптимізація структури використовуваних ресурсів з урахуванням співвідношення постійних та змінних витрат, що виникають в ході діяльності суб’єкту господарської діяльності для досягнення ефективної діяльності.

Якщо звернутися до Вікіпедії, то можна знайти наступне визначення ефективності: «Ефективність (лат. efficientia) - продуктивність використання ресурсів у досягненні якої-небудь мети» [1].

Економічна ефективність (ефективність виробництва) - це співвідношення корисного результату і витрат факторів виробничого процесу. Для кількісного визначення економічної ефективності використовується показник ефективності, також це - результативність економічної системи, що виражається у відношенні корисних кінцевих результатів її функціонування до витрачених ресурсів. Складається як інтегральний показник ефективності на різних рівнях економічної системи і є підсумкової характеристикою функціонування національної економіки та отримання максимуму можливих благ від наявних ресурсів [2].

Економічна енциклопедія за редакцією С.Мочерного пропонує таке визначення ефективності: «Ефективність – здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат» [3].

Дане визначення не є досить зрозумілим, адже наявна деяка циклічність у визначенні: «Ефективність - ...відношення ефекту...до витрат» [3]. Що саме розуміється під ефектом у даному визначенні – не трактується.

С.Покропивний наводить таке визначення ефективності: «...змістовне тлумачення ефективності (продуктивності) як економічної категорії визначається об’єктивно діючим законом економії робочого часу, що є основоположною субстанцією багатства і мірою витрат, необхідних для його нагромадження та використання суспільством. Саме тому підвищення ефективності виробництва слід вважати конкретною формою цього закону...» [4]. У даному визначенні взагалі відсутня пряма вказівка на розуміння як економічної ефективності, так і на розуміння результативності.

Визначення ефективності, яке запропонував Андрійчук В.Г., на даний момент підтримується більшістю вітчизняних вчених. У його розумінні категорію ефективності слід трактувати як результативність певної дії, процесу, що вимірюється співвідношенням між отриманим результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили [5].

Неможливо не погодитися з даним визначенням, що наводить автор [5], але дане визначення не досить точно відбиває визначення ефективності, а точніше – ставить знак тотожності між цими двома визначеннями. Якщо звернутися до стандарту ISO 9000, то там знаходимо наступне: «Результативність – міра, в якій реалізована запланована діяльність та досягнуті заплановані результати».

«Ефективність – співвідношення між досягнутим результатом та використаними ресурсами»[6].

Ефективність виробництва, виходячи із тлумачення [5], це така ситуація, у якій при даних виробничих ресурсах та існуючому рівні знань неможливо виробити більшу кількість одного товару, не жертвуючи при цьому можливістю виробити деяку кількість іншого товару.

У загальному вигляді ефективність підприємства можна розглядати як співвідношення між ціною продукції, її собівартістю та якістю. Це співвідношення в умовах ринку має певні закономірності — зростання якості продукції призводить як до збільшення виробничих витрат, так і до підвищення ціни [7,8].

Деякі з авторів, а саме: М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі вважають, що ефективність характеризується співвідношенням між обсягом виробництва продукції і необхідними для її виготовлення ресурсами, тобто визначається як внутрішній параметр функціонування підприємства, віддзеркалюючи ефективність використання ресурсів [9].

Таким чином, з якого боку не розглядався би термін ефективності, в кожному з визначень наявні витрати (ресурси), а також їх співвідношення.

На сьогоднішній день, як випливає з аналізу наукових джерел стосовно категорії «ефективність» та «результативність», чіткого розмежування між даними економічними категоріями не існує. А оскільки ресурси можуть бути представлені в різній натуральній та кількісній формі, то, отже, і ефективність виробництва так само може бути різною, оскільки досягається різний результат.

Дуже часто економічні категорії «ефективність» та «результативність» розглядаються як тотожні. Це може бути зумовлене тим, що  буквально "ефективність" (від латин. efectus) означає результативність, дієвість, продуктивність тощо.

Автори [9] результативність визначають не лише як співвідношення між обсягом та затратами, але й як таку, що передбачає врахування додаткових параметрів – виконання обов'язків, адаптивність та розвиток, тобто більш повноцінно характеризує діяльність підприємства [9].

Отже, можна вважати, що категорія «ефективність» може лише деякою мірою інтерпретуватись як «результативність». Термін ефект має значення результату, наслідку зміни стану певного об'єкта, зумовленої дією зовнішнього або внутрішнього фактора.

Отже, вважаємо, що категорія "ефективність" не є синонімом "результативність"  в зв’язку з деякими особливостями оцінювання показників. Категорію "ефективність" слід розуміти як співвідношення отриманого результату до витрат на досягнення даного ефекту (результату). Ефективність вимірюється на будь-якому управлінському рівні, в залежності від рівня впровадженого заходу. Категорію "результативність" слід розуміти як ступінь отримання запланованого результату (з позначкою: отримано, не отримано, на скільки процентів), як на локальному рівні (наприклад, підвищення продуктивності праці окремого підрозділу підприємства), так і на рівні підприємства (наприклад, збільшення прибутковості виробництва).

Список літератури

  1. Ефективність. Матеріал із Вікіпедії – вільної енциклопедії. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
  2.  Економічна ефективність. Матеріал із Вікіпедії – вільної енциклопедії. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
  3. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп. ред. С.В. Мочерний та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – Т. 1., 508 с
  4. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2- ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2001., с. 449
  5. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / В.Г. Андрійчук. – К.:КНЕУ, 2005. – 292 с., с.9
  6. Офіційний сайт міжнародної організації зі стандартизації. Системи менеджменту якості – основні положення та словник. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:ru
  7. Дем’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств : навч. посібник / С.І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. – 347 с., с. 317
  8. Габор С.С. Ефективність як економічна категорія. [Електронний ресурс]. Режим доступу -http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_7/14.pdf
  9. Мескон М.Х. Основи менеджменту : пер. з англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Изд-во "Дело, 1998. – 704 с.

 

 

 

 


Библиографическая ссылка

Дащенко С.В. Ефективність діяльності як економічна категорія // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-134 (дата обращения: 03.12.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 293 | За неделю: 293 | Всего: 293


Комментарии (0)